PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 


I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je  Rozbehni.it, s. r. o. IČO:  so sídlom Kopčianska 89, 851 01  Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, OddielSroVložka   (ďalej len: "správca"). 
 2. Kontaktní údaje správcu sú: 
 3. adresa: Kopčianska 89, 851 01  Bratislava 
 4. e-mail: global@rozbehni.it 
 5. telefón: +421 905 264 195 
 6. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. 
 7. Identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby. 
 8. Správca  nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktními údajmi poverenca sú: 

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky: 
 2. meno apriezvisko 
 3. e-mailová adresa 
 4. poštová adresa 
 5. telefón 
 6. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy. 

 

IV. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV 

 1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).  
 2. Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 
 3. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže. 

V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA SPRÁVCU) 

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvyzaisťujúce služby prevádzkovanie zhromaždovacieho portálu a ďalšie služby v súvislosti sprevádzkovaním zhromaždovacieho portálu, zaisťujúce marketingové služby. 
 2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemca osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailových služieb a cloudových služieb. 

VI. SPRACOVANÉ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia: 
 2. Každý poskytovateľ podľa všeobecných obchodných podmienok portálu www.spapaj.to 
 3. Spoločnosť zabezpečujúca marketing. 
 4. prípadne ďalšie poskytovateľ spracovateľských softwarom služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti správcu nevyužíva. 

VI. VAŠE PRÁVA 

 1. Za podmienky prijatia v GDPR máte: 
 2. právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, 
 3. právo poškodiť osobné údaje čl. 16 GDPR,  
 4. pravdepodobné obmedzenie spracovania čl. 18 GDPR, 
 5. právo na výmaz osobných údajov čl. 17 GDPR, 
 6. právo vzniesť námietku proti spracovaniu  čl. 21 GDPR, 
 7. právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a 
 8. právo odvolanie súhlasu so spracovaním písomne alebo elektronickypoštou alebo e-mailovým správcom uvedené v  čl. III týchto podmienok. 
 9. Vaše práva na ochranu osobných údajov môžu byť porušené aj podľa zákona o ochrane osobných údajov. 

VII. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 1. Správca prehlasuje, že prijal použiteľnú technickú a organizačnú akciu k zabezpečeniu osobných údajov. 
 2. Správca prehlasuje, že prijal opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk, na ktorých má uložené osobné údaje 
 3. Správca prehlasuj, že k osobným údajom majú prístup len osoby ním poverené.  

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdíte, že ste oboznámený / a s ochranou osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 
 2. Stýmito podmienkami súhlasíte zaškrknutím súhlasu prostredníctvom objednávkového formulára. Zaškrknutím poľa vyhlasujete, že ste oboznámený so spôsobom spracovania osobných údajov a že sním súhlasíte. 
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke a zároveň Vám novú verziu zašle na Vami poskytnutú e-mailovú adresu.

 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť k 11. 05. 2020