Máme otvorené do 22:00

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

PREAMBULA 

 1. Prevádzkovateľom webového portálu “www.spapaj.to“ je spoločnosť 
  Rozbehni.it, s. r. o. , so sídlom: Kopčianska 89, 851 01 Bratislava, IČO:  , zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: (Ďalej len ako „prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare). 
 2. Prevádzkovateľ vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky pre usmernenie prístupu a používania webového portálu „www.spapaj.to“ (všeobecné obchodné podmienky ďalej len ako „VOP“). 


I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 1. Prevádzkovateľ prevádzkuje portál „www.spapaj.to“ (ďalej len ako „portál“) za účelom hromadného nakupovania potravín a nápojov. 
 2. Prevádzkovateľ prenajíma miesto na portáli poskytovateľovi služby, tak aby poskytovateľ poskytoval svoje produkty, výrobky alebo služby svojmu zákazníkovi prostredníctvom portálu. 
 3. Prevádzkovateľ uzatvára zmluvy s tretími osobami, pre nákup tovaru, výrobkov a služieb za účelom nákupu tovaru u poskytovateľa týmito tretími osobami, t. j. sprostredkúva tretím osobám nákup u poskytovateľa (ďalej tretie osoby, ako „Zákazníci“ v príslušnom gramatickom tvare). 
 4. Prevádzkovateľ zabezpečuje spolu s prenajatým miestom na webovom portáli objednávkoví formulár a webový priestor pre objednanie tovaru, služby  alebo výrobku priamo na webovom sídle poskytovateľa s názvom domény poskytovateľa no s umiestnením loga prevádzkovateľa. 


II. PRENAJATÉ MIESTO NA PORTÁLY 

 1. Prevádzkovateľ prenajíma poskytovateľovi miesto na webovom portáli. 
 2. Poskytovateľ je povinný zadať informáciu s názvom prevádzky, so svojimi identifikačnými údajmi, umiestnením prevádzky a kontaktnými údajmi. 
 3. Pojmom kontaktné údaje rozumieme e-mail a telefónne číslo na osobu, ktorá zodpovedá za dodanie objednaného tovaru, služby alebo výrobku zákazníkovi. 
 4. Poskytovateľ je oprávnený meniť informácie o ponúkaných službách, výrobkoch alebo tovare cez administráciu poskytovateľa.

 

III. ADMINISTRÁCIA POSKYTOVATEĽA 

 1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť poskytovateľovi administráciu časti portálu, ktorú ma prenajatú. 
 2. Prevádzkovateľ je povinný umožniť poskytovateľovi miesto na webovom portáli, tak aby si ich mohol upraviť podľa vlastných potrieb. 
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť administráciu prostredníctvom prihlasovacích údajov tak, aby k administrácií nemali prístup neautorizované osoby. 
 4. Prevádzkovateľ poskytuje poskytovateľovi správu prenajatého miesta v nasledovnom rozsahu: 
 5. Vyhotovenie položiek ponúkaných služieb, tovarov avýrobkov. 
 6. Vyhotovenie cien za jednotlivé tovary, služby a výrobky. 
 7. Zadanie miest na ktoré sa tovar, výrobok alebo služba môže dodať. 
 8. Zadanie ceny, za ktorú sa objednaný tovar, služba alebo výrobok dodá. 
 9. Sledovanie objednávok prijatých cez webový portál, meniť ich stav spracovania a to najmä meniť ich stav na prijatú alebo zamietnutú objednávku. Meniť čas, alebo spôsob dodania vzhľadom na aktuálnu dostupnosť ponúkaných tovarov a služieb. 
 10. Spôsob platby. 
 11. Storno objednávky, prípadné vrátenie platby a poskytnutie zľavy. 


IV. UZATVORENIE ZMLUVY 

 1. Uzatvorením zmluvy sa zo strany zákazníka rozumie vyhotovenie objednávky na webovom portáli. 
 2. Prevádzkovateľ je povinný odovzdať informáciu o uzatvorení zmluvy zo strany zákazníka k poskytovateľovi. 
 3. Prevádzkovateľ poskytuje informáciu poskytovateľovi prostredníctvom administrácie webového portálu, alebo prostredníctvom objednávkového terminálu. 
 4. Poskytovateľ je povinný vydať jednoznačné vyjadrenie o prijatí, alebo zamietnutí objednávky. 
 5. Poskytovateľ svoje vyjadrenie zadá prijatím alebo zamietnutím objednávky vo webovej administrácií alebo pomocou mobilného terminálu. 
 6. Poskytovateľ v prípade prijatia objednávky sa zaväzuje dodať tovar, službu alebo výrobok zákazníkovi podľa údajov, zadaných v objednávke. 
 7. Uzatvorením zmluvy zo strany prevádzkovateľa sa rozumie prijatie objednávky poskytovateľom. 
 8. Prevádzkovateľ je povinný informovať zákazníka o uzatvorení zmluvy prostredníctvom notifikačného e-mailu, v prípade že poskytovateľ  využíva službu „SMS – notifikácia“ je povinný zaslať zákazníkovi aj notifikačnú SMS o potvrdení objednávky a uzatvorení zmluvy. 
 9. Za porušenie zmluvy zodpovedá svojim potvrdením objednávky a údajov v nej výlučne poskytovateľ. 
 10. Pri porušení zmluvy, nesprávnom dodaní tovaru, služby alebo výrobku je zodpovednou osobou poskytovateľ na základe potvrdenia objednávky. 
 11. Poskytovateľ pri porušení zmluvy je povinný svoju chybu napraviť. 
 12. Prevádzkovateľ zodpovedá výlučne za správu portálu a odovzdanie informácie poskytovateľovi i zákazníkovi.  
 13. Prevádzkovateľ je povinný pri dodaní tovaru odovzdať zákazníkovi daňový doklad, ktorým je blok z ORP pokladne, blok z VRP pokladne, alebo vystavená faktúra s potvrdením o prijatí platby. 


V. SPÔSOB PEŇAŽNÉHO PLNENIA 

 1. Možnosti  peňažného plnenia zadáva poskytovateľ v administrácií a to z pravidla v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej brány. 


VI. RIEŠENIE PROBLÉMOV 

 1. V prípade problémov s dodaním tovaru, služby alebo výrobku je zákazník oprávnený kontaktovať priamo poskytovateľa podľa článku II. Ods. 2. a 3. týchto všeobecných obchodných podmienok. 
 2. V prípade nedoručenia informácie o stave objednávky, alebo nedostupnosti poskytovateľa je zákazník oprávnený kontaktovať prevádzkovateľa portálu na emailovej adrese global@rozbehni.it. 


VII. REKLAMÁCIA A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 1. Zákazník si je vedomí, že využíva služby portálu výlučne za účelom sprostredkovania nákupu a odovzdania informácií medzi poskytovateľom a zákazníkom. 
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, vzniknutú priamo, nepriamo, alebo náhodne zo strany poskytovateľa tovaru, služby alebo výrobku. 
 3. Poskytovateľ nesie zodpovednosť za neodovzdanie informácie o objednaní tovaru, služby alebo výrobku poskytovateľovi, prípadne nesprávne odovzdanie tejto informácie. 
 4. Poskytovateľ nesie zodpovednosť za nefunkčnosť prenajatého priestoru na portáli v prípade, že túto nefunkčnosť zavinil. 
 5. Poskytovateľ nesie zodpovednosť za neodovzdanie informácie zákazníkovi o prijatí, alebo zamietnutí objednávky. 
 6. V prípade porušenia povinnosti prevádzkovateľa je zákazník oprávnený začať konať vo veci reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy so spoločnosťou Rozbehni.it, s. r. o. a to v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z.  Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 
 7. V prípade nedodania objednávky, prípadne nesprávneho dodania objednávky je zákazník oprávnený kontaktovať poskytovateľa a začať konať vo veci reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy a to v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z.  Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.